تولیدکنندگان فولاد

 چیلان  (رسانه انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران) لیست اعضای انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران را براساس محصول تولیدی و ظرفیت تولید هر محصول در جدول ذیل ارائه نموده است.

ویژه نامه چیلان- کارنامه 6 ماهه 99