به انتخاب چیلانعکس هفته: برج پلاسکو، تلی از آهن قراضه شد
عکس ها سخن می گویند: برج پلاسکو، ساختمانی که به یک باره فروریخت و محو شد و فقط تلی از آهن قراضه از آن برجای ماند.

برج پلاسکو سوخت و فروریخت و به تلی از آهن قراضه تبدیل شد! شهر تهران امروز شاهد بروز حادثه ای دلخراشی بود؛ آتش سوزی در مرک