برچسب : اتحادیه اروپاپ

  • جنگ تجاری این بار میان آمریکا و اروپا
    جنگ تجاری این بار میان آمریکا و اروپا

    پس از نشست G20 چین و آمریکا توافق کردند که مذاکرات تجاری را دوباره آغاز نمایند تا نظم تجاری جهان بهم نریخته و تضمین شود. اما این ب ..