کتاب سال فولاد 99

برچسب : امنیت ملی

  • فولاد عاملی برای امنیت ملی
    فولاد عاملی برای امنیت ملی

    با ورود فولاد به مناطق جنوب شرقی کشور و متعاقبا ورود صنعت، آب و جمعیت، امنیت ملی کشور نیز افزایش خواهد یافت.