برچسب : توزان قیمتی در زنجیره فولاد

  • چیلان / شماره ۸۶
    چیلان / شماره ۸۶

    شماره مهرماه (86) نشریه صنفی تخصصی چیلان با سه موضوع محوری توازن قیمتی در زنجیره فولاد، تأمین پایدار و جلوگیری از خام فروشی در زنج ..