کتاب سال فولاد 99

برچسب : جلسه هم اندیشی فولاد

  • قیمت میلگرد افزایشی شد
    قیمت میلگرد افزایشی شد

    جلسه یازدهم رسته مقاطع طویل درحالی امروز در انجمن تولیدکنندگان فولاد برگزار شد که تولیدکنندگان میلگرد درخصوص تغییر قیمت ها با یکدی ..

  • قیمت میلگرد تثبیت شد
    قیمت میلگرد تثبیت شد

    جلسات هم اندیشی رسته های مختلف در انجمن تولیدکنندگان فولاد ادامه دارد و در همین راستا هفتمین جلسه هم اندیشی تولیدکنندگان میلگرد هم ..