چیلان آنلاین
کدخبر : ۴۴۵۷۲
مرتبط با : اخبار
تاریخ : ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۱ - ۱۵:۳۷:۳۶
با برنامه ریزی و اجرای تلاشگران ذوب آهن اصفهان، فاز اول پروژه تعویض بالک های کارگاه ریخته گری مداوم بخش فولادسازی شرکت به پایان رسید.
پایان فاز اول پروژه تعویض بالک های کارگاه ریخته گری فولادسازی ذوب آهن اصفهان
به گزارش چیلان،سیاوش خواجوی مدیر بخش فولادســازی ذوب آهن اصفهان با اعلام این خبر، گفت: در حدود سی سال پیش با تغییر در ظرفیت کنورتورها و احداث ایســتگاه های جدید ریخته گری در بخش فولادسازی، ظرفیت تولید کارخانه افزایش پیدا کرد و این موضوع شکستگی هایی را ب ر روی بالک ها ایجاد نمود.  وی افزود: از حدود ۲۵سال پیش به تدریج تعمیراتی بر  روی بالک ها و اسکلت فلزی کارگاه شروع شد و تاکنون  همواره یک گروه اجرایــی از کارگاه ۵۱ به همراه نفرات مکانیک بالابرهای بخش فولادســازی در حال بازدید و تعمیر این بالک ها هستند. مدیر بخش فولادسازی ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: به دلیل حجم ایرادات مشاهده شده و تعمیرات زیاد بالک ها شرکت مت پروم روسیه، سه مجموعه نقشه و مدارک فنی تحویل کارخانه نمود. دسته اول نقشه های مربوط به تقویت اسکلت فلزی کارگاه ریخته گری بود که از سال  ۹۰ تا ۹۲ به طور کاملا جرا گردید. دسته دوم نقشه های تقویت سر ستون های کارگاه بود که سال های ۹۴ و ۹۳ اجرا گردید و دسته ســوم مربوط به تعویض کلیه بالک هــای کارگاه ریخته گری بود. پس از ســاخت بالک ها توسط معاونت توسعه به دلیل   تداخل عملیات تعویض بالک ها با روند تولید، اجرای این پروژه بر عهده معاونت بهره برداری گذاشته شد. خواجوی اظهار داشــت: از زمان اتخــاذ این تصمیم با همکاری مدیریت های فولادســازی و مهندســی نت، مطالعات وبررسی های لازم جهت انجام عملیات تعویض  بالک ها آغاز شــد و عملیات اجرایی پروژه در ۹ مرحله برنامه ریزی شد. مدیر بخش فولادسازی ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: از پنجم شهریور ماه، عملیات تعویض بالک ها براساس  برنامه زمانبندی ۲۶روزه و دستورالعمل اجرایی  مصوب آغاز و پس از اتمام عملیات تعویض بالک ها قطعات کمکی دمونتاژ و شرایط کاری این ناحیه از کارگاه به حالت ا ولیه بازگردانده شد. *علی بزاز معاون تجهیزات مکانیک بخش فولادســازی شرکت نیز گفت: در سال ۷۹ به علت شکستگی یکی از  بالک ها، تیمی از شرکت گیپرومز فراخوان شد و براساس بازدید و طرح آن بازسازی، تعمیر و تقویت سه عدد بالک به صورت اضطراری انجام شد. وی افزود: طی یک قرارداد بازرسی و کنترل تمامی بالک ها توســط کارشناسان سازه شــرکت گیپرومز انجام و گزارش تفصیلی عیوب و راهکارهای تعمیر و تقویت آن ها ارائه شد و ضمن آن ضرورت تعویض تمامی بالک ها به دلیل تعدد مشکلات وا فزایش تناژ و تعداد جرثقیل ها توسط آن شرکت اعلام شد. معاون تجهیزات مکانیک فولادسازی شرکت ادامه داد: در ســال ۱۳۹۰ قرارداد اصلاح ســازه فلزی بالک های کارگاه ریخته گری شــامل طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی بالک به صورت EPC توسط کنسرسیوم شرکت مت پروم روسیه، مرات پولاد و آزمونه فولاد منعقد شد و پس از انجام طراحی توســط شرکت مت پروم ساخت بالک ها در شرکت مرات آغاز شد. این تلاشــگر ذوب آهنی از تعویض بالــک های ناحیه یک سمت شــمال کارگاه ریخته گری توسط مدیریت مهندسی نت و شرکت توسعه لنجان خبر داد و گفت: با تعویض بالک ها، کاهش توقفات، حذف تعمیرات بالک ها ، ا مکان مونتاژ جرثقیل ۲۰۰تنی جدید وا جرای پروژه های  توسعه وا فزایش تولید فراهم می شود. *هومن رهنمــا مهندس ارشــد ســاخت و تعمیرات مکانیک نیز گفت: پاتیل های فولاد که قبلا توســط جرثقیل ها منتقل می شــدند  ۱۲۵ تن وزن داشتند که همزمان با افزایــش تولید وزن آنها بــه ۱۸۰تن ارتقاء یافت. وی افزود: این بارگذاری ها، آســیب های متعددی را به بالک ها وارد ساخت و از سوی دیگر یک جرثقیل ۲۰۰تنی نیز خریداری شد ،که با بالک های  فعلی همخوان نبود. مهندس ارشد ساخت و تعمیرات مکانیک خاطر نشان  کــرد: در کل تعداد ۹۴ بالک تعویــض و بخش دوم این پروژه نیز به فاصله دو ماه از تعویض قسمت اول، آغاز می شود. *رضا پریشانی مهندس ارشد مکانیک تعمیرات بالابرها  نیز گفت : در بخش اول تعداد یک بالک ۲۴ متری و شش  بالک ۱۲ متری با تناژ کلی حدود ۹۰تن تعویض شدند.
اخلاق رسانه ای : استفاده از مطالب با ذکر منبع "چیلان آنلاین" مجاز است .