چیلان آنلاین
کدخبر : ۴۴۷۰۶
مرتبط با : اخبار
تاریخ : ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۱ - ۲۰:۵۰:۱۴
محمدرضا یزدان پناه مدیر نگهداری و تعمیرات و کارگاه های ســاخت ذوب آهن اصفهان گفت: در اواخر دهه هفتاد و به دنبال مشاهده تعداد زیادی ترک در بالک ها، کمیته ویژه بازرســی تشکیل و بخشی از سازه ها که قابل دسترســی و رویت بود بازرسی و رفع عیب گردید و با حضور کارشناسان شــرکت گیپرومز، عملیات بازرســی بالــک ها به صورت صددرصــدی انجام و جهــت رفع نقــاط معیوب برنامه ریزی شــد و در همان زمان نیز کارشناسان شرکت گیپرومز بر دو نکته اساســی ضــرورت تعویض تعــدادی از بالک هــا و بازرســی کامل سازه های ســقف، ستون ها و ارتباطی کارگاه ریخته گری مداوم تاکید کردند.
درکارگاه ریخته گری ذوب آهن اصفهان انجام شد: اجرای فاز اول پروژه تعویض بالک های کارگاه ریخته گری
به گزارش خودرونویس،محمدرضا یزدان پناه مدیر نگهداری و تعمیرات و کارگاه های ســاخت ذوب آهن اصفهان گفت: در اواخر دهه هفتاد و به دنبال مشاهده تعداد زیادی ترک در بالک ها، کمیته ویژه بازرســی تشکیل و بخشی از سازه ها که قابل دسترســی و رویت بود بازرسی و رفع عیب گردید و با حضور کارشناسان شــرکت گیپرومز، عملیات بازرســی بالــک ها به صورت صددرصــدی انجام و  جهــت رفع نقــاط معیوب برنامه ریزی شــد و در همان زمان نیز کارشناسان شرکت گیپرومز بر دو نکته اساســی ضــرورت تعویض تعــدادی از بالک هــا و بازرســی کامل سازه های ســقف، ستون ها و ارتباطی کارگاه ریخته گری مداوم تاکید کردند. یزدان پناه افزود: پس از چند سال پیگیری مســتمر، نهایتا شــرکت مت پروم جهت انجام مرحله دوم عملیات یعنی بازرســی سازه های سقف، ســتون ها و ارتباطی انتخاب و طرح های تعمیری و تقویتی مــورد نیاز نیز تهیه و بلافاصله اجرا گردید. با تاکید مجدد و هشــدار کارشناسان شــرکت مت پروم، لزوم برنامه ریزی جهت ساخت وتعویض بالک ها در دستور کار قرار گرفت. وی گفت: از اردیبهشــت ماه سال جاری کارهای مقدماتی جهت شــروع فــاز اول یعنــی تعویض  تعداد ۷ عدد بالک  ۱۲متری و ۲۴ متــری در ضلع شمالی سالن ریخته گری تا مرز ایستگاه  ۶ از پنجم شهریورماه شروع شــد و پس از  ۳۸شبانه روز کار  مداوم، در شیفت سوم ۱۲مهرماه به اتمام رسید. محمود شــفیعی معــاون برنامه ریــزی و تعمیر تجهیزات مکانیک گفت:  با توجه به فرســودگی  تقریبا غیرقابل کنترل بالــک ها، در صورت بروز  هرگونه حادثه منجر به خســارات جبران ناپذیر تجهیزاتی و انســانی می گردیــد و از طرف دیگر هزینه های سنگین ناشی از طرح های تعمیری مکرر و پیوســته در طول ۲۰  ســال گذشته لازم شد در کوتاه ترین زمان ممکن عملیات تعویض بالک ها آغاز شود. سهیل زمانی زاده سرپرست برنامه ریزی و پایش تعمیرات نیز گفت :  نه فاز بــرای تعویض ۹۴بالک در نظر گرفتــه شــده و در آینده نزدیــک فازهای بعدی نیز اجرا خواهند شــد. در فــاز اول با تدابیر کارشناسان مدیریت مهندســی نت با همکاری بخش فولادسازی و شرکت توسعه صنعت لنجان، بدون توقف روند تولید، پروژه برنامه ریزی و اجرا شد. محســن معتمدی مهنــدس ارشــد تکنولوژی نصب و تعمیر تجهیزات نیز، اســتفاده همزمان  ، از دو جرثقیل بــرای کار روی محورهای  ۲۴ و ۱۹ ، اســتفاده جرثقیل  ۱۴ جهت جلوگیــری از توقف ایســتگاه ریخته گری  ۶ و تداوم تولیــد و دمونتاژ بالــک هــای  BK۱ و BK۳ از آکس MW تــا SV به صورت یکپارچه به طول  ۲۴متر جهت تسریع در  زمان پروژه را از اهم تغییرات انجام شده در روش انجام کار در مقایسه با پٌرروسی برشمرد.
اخلاق رسانه ای : استفاده از مطالب با ذکر منبع "چیلان آنلاین" مجاز است .