برچسب : بدهی های بانکی

  • تهاتر بدهی های ذوب آهن اصفهان
    تهاتر بدهی های ذوب آهن اصفهان

    2400 ميليارد تومان از بدهي هاي بانكي ذوب آهن اصفهان با مطالبات سازمان تامين اجتماعي از دولت تهاتر شد.