برچسب : تکمیل زنجیره ارزش فولاد

  • در صادرات فولاد جوانیم
    در صادرات فولاد جوانیم

    در صادرات فولاد هنوز جوان هستیم پس نیاز است که سازوکارهای صادرات ایجاد شده و طبیعتا باید بازارهای هدف شناسایی شوند.