برچسب : حسن یونس سینکی

  • داستان دستور!
    داستان دستور!

    چیلان در شماره 81 خود گزارشی درخصوص روند تاریخی قیمت گذاری دستوری فولاد به قلم وحید یعقوبی، مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ا ..