برچسب : حلقه مفقوده

  • دو راهکار ایجاد توازن در زنجیره فولاد
    دو راهکار ایجاد توازن در زنجیره فولاد

    امکان اجرای طرح های توسعه ای زیرسقفی و افزودن حلقه هایی مفقوده زنجیره تولیدات به چرخه تولید و بحث ادغام واحدها دو راهکاری است که م ..