برچسب : دكتر بيتا بصيراني

  • دردسرهای مدیران زن در معادن
    دردسرهای مدیران زن در معادن

    علی رغم فراوانی تعداد دختران در اکثر رشته های دانشگاهی و جلو افتادن آنها از پسران در برخی رشته ها، شاید دانشکده های مهندسی معدن از ..