برچسب : سید علی محمد ابویی مهریزی

  • زیرساخت صنعت، ورق است
    زیرساخت صنعت، ورق است

    ورق زیرساخت کشور محصوب می شود و اولویت اول شرکت های تولیدکننده لوله و پروفیل، تامین آن از بازار داخل و نه واردات است.