وضعیت مطلوب پروژه فولادسازی فولاد سپید دشت در میان طرح های ۷ گانه فولادی
فاز دوم فولاد سپید دشت که شامل پروژه فولادسازی می باشد در شرایط مطلوبی بوده و به پیشرفت فیزیکی 67 درصد رسیده است.

به گزارش  چیلان ، محمود ارباب زاده، مدیرعامـل شـرکت فـولاد سپیددشـت چهارمحال و بختیاری درخصـوص آخریـن وضعیـت پروژۀ فولادسـازی ایـن شـرکت گفـت: در پـی راه انـدازی موفقیت آمیـز واحـد احیـا مسـتقیم ایـن پـــروژه، در فـاز دوم، عملیـــــات احـــــداث واحـــــد فولادســـازی ایـــــن شرکــــت نیــــز بـا پیشـرفت ۶۷ درصدی در وضعیت مناسـبی نسـبت بـه دیگـر طرح هـای هفتگانه استانی قرار دارد.

اربـاب زاده بـا اشـاره بـه اینکـه بیـش از نیمـی از تجهیـزات پـروژه شـامل جرثقیل های سالن های آهن قراضه، ذوب و ریخته گـری و اسـلب، ماشـین ریخته گری، کـورۀ EAF ،تجهیـزات تولیـد گاز ا کسـیژن و نیتـروژن، سیسـتم آب و پمپ خانـه، کمپرسـورهای هـوای فشـرده و SVC وارد سـایت کارخانـه شـده اسـت، از نصـب ایـن تجهیـزات تـا پایـان سـال جـاری خبـر داد و افـزود: بـا برطـرف شـدن برخـی موانـع، در سـال ۱۳۹۸ شـاهد بهره بـرداری از ایـن پـروژه به عنـوان اولیـن واحـد فولادسـازی طر ح هـای اسـتانی خواهیـم بـود.

وی رونـد عملکـرد کارکنـان واحـد احیـا مسـتقیم شـرکت فـولاد سپیددشـت چهارمحـال و بختیـاری را خـوب دانسـت و خاطرنشـان کـرد: واحـد احیـا مسـتقیم این شـرکت به عنوان فاز اول فولاد سپیددشـت در سـه ماهه اول سـال جـاری بیـش از ۱۵۵ هـزار تـن آهـن اسـفنجی تولیـد کـرده اسـت.

ارباب زاده در بخش دیگری از سخنان خود اظهـار داشـت: کارکنـان ایـن شـرکت بـا ارائـۀ پیشـنهادهای متنـوع و بهکارگیـری تمامـی ظرفیت هـای موجـود درخصـوص کاهـش مصـارف انـرژی و آب بـه دسـتاوردهای منــــاسبـــی رسیـــــده اند و توانســـته انــــد میـزان مصـرف آب در خـط تولیـد را از کاهـش د هنـد.

وی در همین رابطه از حمایت های شـرکت فـولاد مبارکـه و سـایر سـهامداران شـرکت فـولاد سپیددشـت چهارمحـال و بختیاری تشـکر و قدردانـی کـرد.

2

تاریخ انتشار : ۹ تیر ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۲۳
شناسه مطلب : 19130
ارسال
برچسب ها
ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.