برچسب : باشگاه مدیران

  • باشگاه مدیران ۱۳۹
    باشگاه مدیران ۱۳۹

    بولتن اخبار فولاد در شماره 139 خود ستونی را تحت عنوان باشگاه مدیران باز کرده که در آن دیدگاه مدیران فولادی و صاحب نظران این حوزه ر ..