مدیرعامل فولاد مبارکه خبر داد:رشد ۳۸.۷درصدی درآمد فروش فولاد مبارکه در ۴ماهه ابتدایی سال۱۴۰۲
مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان گفـت: درآمـد فـروش شـرکت فـولاد مبارکه در 4ماهه ابتدایی سال1402نسبت به مدت مشـابه سـال قبل38.7درصد رشـد داشته است.

به گزارش  چیلان ،محمدیاسر طیب‌نیا در همین زمینه تصریح کرد: از ابتدای سال جاری بـه میـزان۲میلیـون و۷۰۱هـزار و۷۷۵تـن ثبـت سـفارش بـرای مصـرف کننـدگان داخلـی محصـولات فـولاد مبارکـه انجـام شـده اسـت؛ ایـن در حالـی اسـت کـه۷۵درصـد ایـن محصـولات در بـورس کالا عرضـه شـده که این موضوع شـفافیت بیـش از پیـش در فـروش محصولات شـرکت را نشـان می‌دهـد. وی اولویـت اول فـولاد مبارکـه را تأمین نیـاز داخلی و جهت‌گیری شـرکت را بازاریابی و تشـخیص نیازهـای بـازار به‌ویـژه در بخش محصـولات ویژه فـولادی و تأمیـن این نیازهـا دانسـت و گفت:خبر‌خوش‌برای‌سهام‌داران بـه گفتـه طیب‌نیـا درآمـد۴مـاه ابتدایـی سـال جـاری ایـن شـرکت۸۴۰ هزار میلیـارد تومان بوده اسـت که در مقایسـه بـا درآمد چهارماهه سـال گذشـته که۶۰۶هـزار میلیـارد تومـان بـوده، رشـد۳۸.۷درصدی را نشـان می‌دهد که این میزان رشد درآمد خبر خوشی برای سـهامداران است.

رشد‌‌۶۸درصدی‌فروش‌محصولات‌در‌تیرماه
وی ارتبـاط مؤثـر بـا مشـتریان و نـوآوری در بازاریابـی و چابکـی در تصمیم‌گیری را از دلایل رشـد فروش فولاد مبارکه دانسـت و گفت: فولاد مبارکـه در تیرماه امسـال فروشـی بیـش از  ۲۰هـزار میلیارد تومـان به ثبت رسانده که نسبت به تیرماه سال گذشته رشد۶۸درصدی داشته است.

نتیجه معاملات آهن اسفنجی در بورس کالا/ افزایش 2.1 درصدی قیمت آهن اسفنجی نسبت به هفته گذشته

نتیجه معاملات آهن اسفنجی در بورس کالا/ افزایش ۲.۱ درصدی قیمت آهن اسفنجی نسبت به هفته گذشته

مدیرعامـل فـولاد مبارکـه در ادامـه از عرضـه۸۷درصد محصـولات فولاد
مبارکـه در بـازار داخـل خبـر داد و گفـت:۱۳درصـد محصـولات شـرکت نیز بـه بازارهـای جهانـی صادرشـده اسـت تـا ضمـن ارزآوری برای کشـور، ارزش افزوده بیشـتری بـرای سـهامداران و ذینفعان شـرکت بـه ارمغان آورده باشـیم.

توسعه‌شبکه‌خرده‌فروشی‌از‌دیگر‌اولویت‌های‌فولاد‌ مبارکه
طیب‌نیا خاطرنشان کرد: توسعه شبکه خرده فروشی به منظور کاهش فاصله قیمت بـازار با عرضـه های فـولاد مبارکه در بـورس از دیگـر اولویت‌های فولاد مبارکه در سـال۱۴۰۲است.

2

تاریخ انتشار : ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۷:۳۹
شناسه مطلب : 52692
ارسال
برچسب ها
ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی