مدیر عامل مجتمع فولاد آتیه خاورمیانه مطرح کرد /عرضه در بورس کالا مبنای دریافت مواد اولیه زنجیره فولاد باشد
عزیز قنواتی مدیر عامل مجتمع فولاد آتیه خاورمیانه گفت: یکی از معضلات اساسـی بـازار فـولاد، صـدور دسـتورالعمل های پیاپـی بـرای عرضـه و قیمت گـذاری در بـورس کالا است که مانـع از شـکل گیری بـازار بـر مبنـای عرضـه و تقاضـا شـده اسـت. در این رابطه الزام است دولت نظارت داشته باشد ولی این به معنای دخالت مستقیم نیست. 

به گزارش  چیلان ،عزیز قنواتی بیان کرد:  آمـار تولیـد همـه محصـولات فـولادی از بالادسـت تـا پایین دسـت کاملا مشـخص بـوده و میزان مصـرف هر حلقه با توجه به میزان تولید حلقه بعدی و حلقه پیشین شـفاف اسـت. طبعـا بـا توجه بـه آمارهـای موجود، تنظیم این بازار برای متولیان امر کار سختی نبـوده و تنهـا عـزم و اراده جـدی را می طلبـد کـه متاسـفانه به نظر می رسد در حـال حاضر وجود نـدارد.

وی افز.د: بایـد توجـه داشـت کـه عرضـه یـک محصـول خـاص در بـورس کالا و عـدم عرضـه محصـولات دیگـر، باعـث بر هم خـوردن تـوازن در بـازار خواهـد شـد و وضعیتـی بـه وجـود می آید که در حـال حاضـر نیـز مشـاهده می شـود. لذا به نظر من راهکار این است که اگر تولیدکننده ای محصولات خود را در بـورس کالا طبـق برنامـه عرضـه نکنـد، بـا نظـارت دقیـق و محکـم از تامیـن مواد اولیه محروم شـود. این یعنی تامین مواد اولیه از بورس کالا باید تنها به شرط عرضه محصول در آن انجام شود.

2

تاریخ انتشار : ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۵۰
شناسه مطلب : 36123
ارسال
برچسب ها
ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.