انجمن تولیدکنندگان فولاد، گزارش آماری صنعت فولاد کشور در سال ۹۸ را منتشر کردتولید فولاد ایران به بیش از ۲۷ میلیون تن رسید​/ رکوردشکنی با صادرات حدوداً ۱۰.۴ میلیون تن فولاد در سال ۹۸/ جزئیات مصرف فولاد در کشور
انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، گزارش آماری صنعت فولاد ایران در سال ۹۸ را منتشر کرد. تولید فولاد میانی کشور در سال ۹۸ با رشد ۱۰ درصدی نسبت به سال ۹۷، به ۲۷ میلیون و ۲۴۰ هزار تن رسید. تولید محصولات فولادی نیز با رشد ۶ درصدی به ۲۰ میلیون و ۱۸۲ هزار تن رسید. تولید آهن اسفنجی نیز در سال ۹۸، با رشد ۶ درصدی به حدود ۲۸ میلیون تن رسید. صادرات فولاد ایران نیز در سال ۹۸، رشد قابل توجه ۲۲ درصدی را تجربه کرده است.

به گزارش  چیلان ، از  ۲۷ میلیون و ۲۴۰ هزار تن فولاد میانی تولیدشده در سال ۹۸، حدود ۱۶.۸ میلیون تن مربوط به بیلت و بلوم و حدود ۱۰.۴ میلیون تن مربوط به اسلب بوده است. تولید بیلت و بلوم فولادی در سال ۹۸، رشد قابل توجه ۱۸ درصدی را تجربه کرده اما تولید اسلب نسبت به سال ۹۷، رشدی نداشته است.

همچنین در سال ۹۸، ۱.۱ میلیون تن تیرآهن، ۸.۳ میلیون تن میلگرد و حدود ۸۰۰ هزار تن نبشی و ناودانی در کشور تولید شده و جمع تولید مقاطع طویل فولادی با رشد ۶ درصدی به ۱۰.۲ میلیون تن رسیده است.

میزان تولید ورق گرم در سال ۹۸، ۸.۲ میلیون تن، میزان تولید ورق سرد ۲.۶ میلیون تن و میزان تولید ورق پوشش‌دار ۱.۶ میلیون تن بوده است. مجموع تولید مقاطع تخت فولادی در سال ۹۸ با رشد ۵ درصدی نسبت به سال ۹۷، به ۹ میلیون و ۹۶۰ هزار تن رسید. (باید توجه داشت که در مقاطع تخت فولادی، مجموع تولید این مقاطع برابر با جمع جبری تولید ورق گرم، ورق سرد و ورق پوشش‌دار نیست و انجمن تولیدکنندگان فولاد در محاسبات خود، اثر مضاعف تبدیل ورق گرم به ورق سرد و پوشش‌دار را حذف کرده است.)

تولید آهن اسفنجی در سال ۹۸، ۲۷.۹ میلیون تن بوده است. رشد تولید آهن اسفنجی در سال ۹۸، تنها ۶ درصد بوده (که این رشد کمتر از رشد ۱۰ درصدی تولید فولاد میانی است) و این امر باعث شده تا در مجموع، میزان تولید آهن اسفنجی در سال ۹۸، تنها ۶۶۷ هزار تن بیش از تولید فولاد میانی باشد. به همین دلیل در زنجیره فولاد عدم توازن وجود داشته و این موضوع باعث کمبود آهن اسفنجی در سال ۹۸ شد.

جزئیات آماری تولید فولاد کشور در سال ۹۸ و سال ۹۷ را در جدول زیر ببینید:

تولید فولاد در سال 98

صادرات و واردات فولاد ایران در سال ۹۸

مجموع صادرات فولاد ایران (فولاد میانی و محصولات فولادی) در سال ۹۸، به ۱۰ میلیون و ۳۶۳ هزار تن رسید. صادرات فولاد ایران در سال ۹۷، ۸ میلیون ۴۸۰ هزار تن بوده و در سال ۹۸، صادرات فولاد کشور رشد بیش از ۲۲ درصدی را تجربه کرده است که عدد قابل توجهی محسوب می‌شود. در سال ۹۸، صادرات فولاد کشور، رکورد جدیدی را به ثبت رسانده است.

سهم فولاد میانی از کل صادرات فولاد ایران در سال ۹۸، ۶ میلیون و ۹۰۸ هزار تن بوده که نسبت به سال ۹۷، رشد ۲۶ درصدی را نشان می‌دهد. در سال ۹۸، صادرات بیلت و بلوم فولادی، با رشد ۲۴ درصدی به ۴ میلیون و ۸۳۶ هزار تن رسید و صادرات اسلب نیر ۲ میلیون و ۷۲ هزار تن بود که نسبت به سال ۹۷، رشد ۳۱ درصدی را نشان می‌دهد.

صادرات محصولات فولادی ایران نیز در سال ۹۸ با رشد ۱۶ درصدی به ۳ میلیون و ۴۵۵ هزار تن رسید. در میان محصولات فولادی، مجموع صادرات مقاطع طویل فولادی ایران، در سال ۹۸، ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تن بوده که نسبت به سال ۹۷، رشد ۲۶ درصدی را نشان می‌دهد. از این میان، صادرات میلگرد ایران، رشد قابل توجه ۳۵ درصدی را در سال ۹۸ تجربه کرده است.

مجموع صادرات مقاطع تخت فولادی ایران نیز در سال ۹۸، ۸۰۵ هزار تن بوده که نسبت به سال ۹۷، کاهش ۸ درصدی را نشان می‌دهد. با این وجود، صادرات ورق سرد در سال ۹۸، رشد ۱۷۹ درصدی را تجربه کرده و از ۴۳ هزار تن در سال ۹۷ به ۱۲۰ هزار تن در سال ۹۸ رسیده است.

صادرات آهن اسفنجی ایران نیز در سال ۹۸ با رشد ۷۷ درصدی به ۹۴۲ هزار تن رسید. این رقم در سال ۹۷، ۵۳۳ هزار تن بوده است.

مجموع واردات فولاد ایران (فولاد میانی و محصولات فولادی) در سال ۹۸، کاهش قابل توجهی را تجربه کرده و از یک میلیون و ۵۴ هزار تن در سال ۹۷ به ۶۰۳ هزار تن رسیده است. واردات فولاد میانی ایران بسیار ناچیز بوده و واردات محصولات فولادی ایران نیز با کاهش ۴۲ درصدی به ۵۹۸ هزار تن در سال ۹۸ رسیده است. مقاطع تخت فولادی (با ۵۰۸ هزار تن) بیشترین سهم را در واردات فولاد ایران داشته و از میان این مقاطع نیز ورق پوششدار، بیشترین سهم را داشته است.

جزئیات آماری صادرات و واردات فولاد کشور در سال ۹۸ و سال ۹۷ را در جدول زیر ببینید:

صادرات فولاد در سال 98

مصرف فولاد در سال ۹۸

آمارهای منتشرشده توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد نشان می‌دهد که مصرف ظاهری محصولات فولادی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ رشدی نداشته و رشد مصرف ظاهری فولاد میانی در سال ۹۸، شش درصد بوده است. حتی رشد مصرف مقاطع طویل فولادی در سال ۹۸، صفر بوده که این نشان‌دهنده تداوم رکود در صنعت ساخت‌وساز در سال گذشته است. به نظر می‌رسد با توجه به رشد صفرِ مصرف ظاهری محصولات فولادی، راهی نیست جز این‌که شرایط صادرات فولاد تسهیل شود.

مجموع مصرف ظاهری مقاطع طویل فولادی در سال ۹۸، ۷ میلیون و ۶۶۲ هزار تن بوده و مصرف ظاهری تیرآهن، رشد ۱۵ درصدی و مصرف میلگرد، رشد منفی ۲ درصدی را تجربه کرده است. مصرف ظاهری کل محصولات فولادی نیز در سال ۹۸، ۱۵ میلیون و ۵۹۷ هزار تن بوده است.

در مجموع رشد مصرف ظاهری مقاطع تخت فولادی نیز در سال ۹۸، صفر بوده است. در میان مقاطع تخت، مصرف ظاهری ورق پوششدار رشد ۱۱ درصدی و مصرف ظاهری ورق سرد، رشد منفی ۴ درصدی را تجربه کرده است.

در فولاد میانی، مصرف ظاهری بیلت و بلوم در کشور در سال ۹۸، رشد ۱۶ درصدی را تجربه کرده و از ۱۰ میلیون و ۲۸۷ تن در سال ۹۷ به ۱۱ میلیون و ۹۵۶ تن در سال ۹۸ رسیده است. مصرف ظاهری اسلب نیز کاهش شش درصدی را تجربه کرده و به ۸ میلیون و ۳۸۱ هزار تن در سال ۹۸ رسیده است. بدین ترتیب، مجموع مصرف ظاهری فولاد میانی کشور در سال ۹۸، ۲۰ میلیون و ۳۳۷ هزار تن بوده است.

مصرف ظاهری آهن اسفنجی ایران نیز در سال ۹۸ با رشد ۴ درصدی به ۲۶ میلیون و ۹۶۵ هزار تن رسیده است.

جزئیات آماری مصرف ظاهری فولاد کشور در سال ۹۸ و سال ۹۷ را در جدول زیر ببینید:

مصرف فولاد در سال 98

ترکیب تولید، صادرات و واردات فولاد کشور در سال ۹۸
فولاد میانی با سهم ۶۱.۱ درصدی و میلگرد با سهم ۱۹.۸ درصدی بیشترین سهم را در صادرات فولاد کشور در سال ۹۸ داشته است.
در تولید محصولات فولادی نیز میلگرد با ۳۶.۵ درصد و ورق گرم با ۳۶.۲ درصد بیشترین سهم را داشته است.
جزئیات آماری ترکیب تولید، صادرات و واردات فولاد کشور در سال ۹۸ را در تصویر زیر ببینید:

ترکیب تولید، صادرات و واردات فولاد

2

تاریخ انتشار : ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۵۰
شناسه مطلب : 31030
ارسال
برچسب ها
ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی