شمارش معکوس برای راه‌اندازی واحد احیاء مستقیم فولاد قائنات/ قدردانی امام جمعه قائنات از مدیرعامل شرکت ملی فولاد
دکتر امیرحسین نادری، مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران دربازدید دوره ای خود از مجتمع فولاد قائنات گفت:خوشبختانه از بازدید قبلی که حدود۲۰ روز پیش انجام شد تا امروز اقدامات قابل توجهی درنصب تجهیزات و تکمیل زیرساخت‌های این مجتمع انجام شده است و امیدواریم در دهه فجر شاهد افتتاح و به بهره برداری رسیدن واحد احیاء مستقیم فولاد قائنات باشیم. راه اندازی کامل این مجتمع بیش از ۵ هزارشغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد خواهد کرد ویک گردش مالی ۱۲هزار میلیارد تومانی بهمراه خواهد داشت که ازاین مبلغ حداقل ۲هزار میلیاردتومان آن سود خالص و ارزش افزوده است و تصورکنید این رقم نجومی چه تاثیرات شگرفی را در منطقه قائنات ایجاد می‌کند.

دیرعامل شرکت ملی فولادایران خاطرنشان ساخت: مهمترین اقدام انجام شده طی روزهای گذشته،اتصال خطوط ۴۰۰kvمجتمع فولادقاینات به شبکه سراسری برق شرق کشوروبرقدارشدن پست۳۳کیلووات واحداحیاءمستقیم این مجتمع وتحویل آن به پیمانکاربهره برداربوده است .
دکترنادری ،از استاندارخراسان جنوبی،نماینده مردم شریف قائنات درمجلس شورای اسلامی ،مدیریت برق منطقه ای استان ودیگردست اندرکارانی که برای اتصال برق مجتمع حمایت های فراوان وتلاش کردندتشکروقدردانی کرد.

همچنین روزگذشته حجت الاسلام والمسلمین رحمانی امام جمعه شهرستان قائنات دردیداربادکترنادری مراتب تشکروسپاس خودرا ازاقدامات مهم وتوسعه ای شرکت ملی فولادایران ،به دکترنادری اعلام نمود.
بنابه این گزارش،امام جمعه قائنات درخصوص برگزاری آزمون استخدامی وبومی گزینی برای واحداحیاءمستقیم قائنات گفت:برگزاری این آزمون اقدامی بسیارمفید وخداپسندانه بوده است تاپرسنل ومتخصصین این مجتمع براساس شایسته سالاری وبدون تبعیض انتخاب شوند واین اقدام درسطح منطقه بازخوردهای بسیارمثبتی داشته است.
حجت الاسلام رحمانی خاطرنشان ساخت:این آزمون موردتایید تمام مقامات استان بوده است وامیدواریم برای استخدام پرسنل درفازهای بعدی این مجتمع نیز به همین شکل عمل شود تاخدای ناکرده حقی ازکسی ضایع نشود.
امام جمعه قائنات درخصوص مسائل مرتبط به آب وتامین آب موردنیازمجتمع فولادقائنات اظهارداشت:باتوجه به کم آبی موجوددرمنطقه راهکارهای مهم واساسی وجوددارد که می توان ازاحداث یک سدخاکی درپایین دست مجتمع فولادنام برد که امیدواریم باتلاش شرکت ملی فولادایران طرح مطالعاتی ومقدماتی این سدخاکی اجرایی شود.حجت الاسلام رحمانی باتاکیدبرنقش این مجتمع درتوسعه واشتغال پایداردرمنطقه اظهارداشت:حسب گزارش های واصله ،شنیده ایم که قراراست مواداولیه موردنیازاین مجتمع ازیزد،اصفهان،کرمان وسیرجان تامین شود ،درحالیکه در۱۰۰کیلومتری این کارخانه می توان ازسنگان مواداولیه راتامین کرد بدون اینکه هزینه های اضافی به تولید تحمیل وبرترافیک جاده ها افزوده شود.لذابطورجدازمقامات وزارت صمت واستان تقاضامندم حتما این موضوع رادردستورکارخودقرارداده وموردبررسی قراردهند.
به گزارش خبرنگارما،حجت الاسلام شطی امام جمعه شهرنیمبلوک که مجتمع فولادقائنات درحاشیه آن واقع شده است نیزدردیداربامدیرعامل شرکت ملی فولادضمن تشکرازتلاش های انجام شده درمجتمع فولادقائنات بااشاره به برگزاری آزمون استخدامی وبومی گزینی نیروهای متخصص گفت:برگزاری این آزمون باعث شد تااهالی منطقه این احساس امیدواری راداشته باشندکه استخدام وبکارگیری شاغلین براساس قانون وبدون تبعیض انجام می شود وخواهدشد وبهمین خاطر سایرافرادی که برگزیده نشدند تلاش می کنند تاخودرا باحدنصاب های لازم تطبیق دهند.
امام جمعه شهرنیمبلوک درخاتمه سخنانش ازدکترنادری درخواست کرد برای احداث جاده جدید صنعتی صرفه وصلاح شهربایک نگاه کارشناسی دیده شود.
بنابه این گزارش دکترنادری دردو دیدارخودضمن تقدیروتشکر ازحمایت ها وتلاش های ائمه جمعه منطقه اظهارداشت:قطعا بدانید که تلاش مادرشرکت ملی فولادایران این است که باراه اندازی این مجتمع چهره اقتصادی منطقه راتغییردهیم وبه رفع محرومیت ازمنطقه ورسیدن به توسعه مطلوب کمک نماییم.مدیرعامل شرکت ملی فولادایران افزود:راه اندازی کامل این مجتمع بیش از۵هزارشغل مستقیم وغیرمستقیم ایجادخواهدکرد ویک گردش مالی ۱۲هزارمیلیاردتومانی بهمراه خواهدداشت که ازاین مبلغ حداقل ۲هزارمیلیاردتومان ان سودخالص وارزش افزوده هنگفتی بدنبال دارد وتصورکنید این رقم نجومی چه تاثیرات شگرفی را درمنطقه ایجادمی کند.دکترنادری درادامه سخنان خودافزود:ازشمابزرگواران تقاضامندم ازطریق تریبون هایی که برای ارتباط بامردم دارید آن هارامتوجه این موضوع نمایید که وجوداین مجتمع باید باعث رونق وافزایش کسب وکارهای پایین دستی شود وازاین طریق به منابع مالی متنوعی دست یابند تاشاهدافزایش درآمدخانوارهاباشیم.
مدیرعامل شرکت ملی فولادایران درخاتمه سخنانش درخصوص برگزاری آزمون استخدامی افزود:همه تلاش مادربرگزاری این آزمون این بوده است که براساس نیازصنعت فولاد مطابق بااستانداردهای ملی وجهانی وقوانین مصرحه دولتی، نیروهای متخصص موردنیازرا بکاربگیریم که بتوانند حداقل ۳۰سال دراین صنعت دوام بیاورند ولذاممکن است کسانی هم باشند که ازعدم انتخابشان ناراضی شوند وتوصیه مابه این عزیزان این است که مادرسال اینده بازهم آزمون استخدامی داریم واین افرادنباید ناامیدشوندوبه بازسازی خودشان بپردازند،ازطرف دیگر به همه اهالی منطقه عرض می کنم که راه اندازی این مجتمع احداث وراه اندازی صنایع مهم پایین دستی وحاشیه ای دیگررادرپی خواهدداشت واین مجتمع برای رفع نیازهای خود به بیش ازپنجاه نوع کسب وکارفنی وتخصصی وعمومی نیازدارد که امیدواریم شهروندان عزیز به این مهم توجه نمایند وازالان خودشان رابرای راه اندازی این کسب وکارها اماده نمایند.

2

تاریخ انتشار : ۱۶ دی ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۵۱
شناسه مطلب : 34268
ارسال
برچسب ها
ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی