مدیرعامل ورق خودرو چهارمحال و بختیــاری در گفت و گو با چیلان تشریح کرد:مشخصات محصول جدید شرکت ورق خودرو/ تولید ورق‌های فولادی استحکام بالای «MC» ویژه بدنه خودرو در کشور/ توسعه محصولات استحکام بالای پیشرفته گالوانیزه در ورق خودرو
تولید آزمایشی تولید ورق گالوانیزه گریدMC با کیفیت سطح رویه در سال 1400 برای اولین در کشور توسط شرکت ورق خودرو آغاز شــد. از مهمترین ویژگی‌های این نــوع ورق گالوانیزه می توان به کیفیت سطح عالی و مناسب برای سطوح نمایان با رنگ پذیری ویژه اشاره کرد؛ ویژگــی ای که می تواند کیفیت ســاخت بدنه خودروهای تولید داخــل را به طور چشمگیری افزایش دهد. چیلان در این خصوص با مهندس حمید شجاعی مدیرعامل ورق خودرو چهارمحال و بختیــاری به گفت و گو نشسته است که از نظر می گذرد:

به گزارش  چیلان ،فراینــد طراحــی بدنــه و اجــزای یــک خودرو با پیچید گی ها و حساسیت های بسیاری همراه است زیرا در کنار زیبایی ظاهر اتومبیل و شــرایط آیرودینامیکی و وزنــی مناســب، خودروهــا بایــد بــه  گونه ای طراحی شــوند که از استحکام و مقاومــت کافــی برخــوردار باشــند تا بتوانند ایمنی لازم را برای سرنشــینان خودرو فراهم کننــد.

به جرأت می توان گفــت که  ورق هــای فــولادی گالوانیزه، اصلی ترین مــاده اولیــه تولید قطعات، تجهیــزات و بدنه خودروها محســوب می شوند و بســته بــه نــوع کاربــرد، اســتانداردهای مختلفــی بــرای ایــن محصول تعریف شــده اســت.

شــرکت ورق خــودرو  چهارمحال و بختیــاری، تنهــا تولیدکننــده ورق هــای گالوانیزه مورد اســتفاده در صنعت خودروسازی کشــور بــه شــمار  می آید کــه بــا تولید محصولاتی متنوع و باکیفیت، توانسته اســت گام بلندی را در مســیر توســعه صنعت خودروســازی کشــور بــردارد. در همیــن راســتا،  گفت وگویی با حمید شجاعی، مدیرعامل شرکت ورق خودرو  چهارمحال و بختیــاری انجام شــده که از نظر می گذرد:

محصول جدید شرکت ورق خودرو

شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، تنها تولیدکننده  ورق های گالوانیزه مورد استفاده در صنعت خودروسازی کشور محسوب  می شود. این شرکت که فعالیت خود را در ســال ۱۳۸۹در منطقه سفید دشت استان چهارمحال و بختیاری با ظرفیت تولید ۴۰۰ هزار تن در سال آغاز کرد، به تازگی تولید ورق گالوانیزه بدنه نمایان (رویه) خودرو را در دستور کار خود قرار داده است.

این محصول، ورق گالوانیزه با کیفیت سطح خیلی بالا یا«MC» است و گزینه مناسبی برای ســاخت بدنه نمایان خودرو محسوب  می شــود. تولید این محصول  منحصر به فرد در شــرکت ورق خودرو  چهارمحال و بختیاری می تواند نقش بسزایی در تحول ساخت خودرو در کشور داشته باشد.

مزیت ساخت بدنه خودرو از ورق‌های گالوانیزه شرکت ورق خودرو 

بدنه یکی از  مهمترین اجزای خودرو به شــمار  می آید که وظیفه کنترل  تنش ها و نگه داشتن اجزای خودرو را در کنار هم بر عهده دارد. از  مهمترین ویژگی های بدنه تولید شده با محصولات شرکت ورق خودرو  می توان به استحکام بالا،  جوش پذیری مناســب، مقاومت در مقابل عوامل مختلف خوردگــی ، قابلیت  پرس کاری، وزن کم،  انعطاف پذیری و قابلیت شــکل پذیری، قابلیت بازیافت و دوام بالا اشاره کرد. علاوه بر این، بدنه نمایان خودرو که بیرونی ترین بخش خودرو را تشکیل  می دهد، علاوه بر زیبایی، باید از اســتحکام مناسب در برابر ضربه و زیبایی و از  رنگ پذیری مناســب نیز برخوردار باشد.

بنابراین در ساخت بدنه خودرو از  ورق‌های گالوانیزه اســتفاده  می شود. حدود ۳۰ درصد از وزن یک خودرو را بدنه آن تشکیل  می دهد و برای ســاخت و تولید ورق های گالوانیزه مورد اســتفاده در آن، اســتانداردهای مختلفی تعریف شده است. ضخامت، یکی از  مهمترین فاکتورها برای استفاده از  ورق های گالوانیزه در ساخت بدنه خودرو به شمار می آید زیرا افزایش ضخامت ورق خودرو  شــکل پذیری آن را کاهش  می دهد.  ورق های نازک مورد استفاده در بدنه خــودرو غالبا ضخامتی برابر ۰.۷  میلیمتر دارند. با این حال، ضخامت  ورق های فولادی مورد استفاده در خودروهای مختلف  می تواند متفاوت باشد.

در ساخت و تولید بدنه خودرو، غالبا از  ورق های گالوانیزه استفاده  می شود. جنس  ورق های مورد اســتفاده در بدنه خودرو، معمولا گالوانیزه کششی و فوق کششی کم کربن اســت. این نوع ورق که از ورق ســرد فولادی تهیه  می شــود، دارای یک لایه محافظتی از جنس فلز روی اســت کــه آن را در برابر خوردگی در محیط های مختلف حفظ  می کنــد. از دیگر  ویژگی های مهم این نوع ورق گالوانیزه،  می توان به  انعطاف پذیری،  رنگ پذیری، ســطح صاف و ضخامت کم اشاره کرد. ضخامت کم ورق گالوانیزه موجب  می شــود که تا حدود زیادی از وزن خودرو کاســته شود زیرا وزن بالای خودرو، علاوه بر مصرف بالای ســوخت، به کاهش شــتاب خودرو نیز  می انجامد.

مشخصات ورق‌های فولادی باکیفیت ســطح«MC» 

از  مهمترین ورق‌های گالوانیزه در ســاخت بدنه خودرو،  می توان به ورق گالوانیزه با کیفیت ســطح رویه نمایان«MC» اشاره کرد.  چنان که اشاره شد،  مهمترین ویژگی این نوع ورق کیفیت سطح بالای آن است. همچنین این نوع ورق از مقاومت بالایی در برابر ضربه و خوردگی نیز برخوردار است. «MC» نشان اختصاری ورق  گالوانیزهای است که نشــان  می دهد سطح  ورق ها عاری از هر نوع عیبی است و  اسپنگل های ایجاد شده روی این ورق بسیار ریز و  کوچک هستند. در واقع این امر موجب افزایش کیفیت این نوع  ورق های گالوانیزه  می شــود.

از دیگر  ویژگی های  ورق های فولادی باکیفیت ســطح «MC»  می توان قابلیت رنگ پذیری بالا اشــاره کرد. با توجه به  ویژگی هــای  منحصربه فرد  ورق های گالوانیــزه با کیفیت ســطح «MC»، در ســاخت ســطوح نمایان بدنه خــودرو به کار  می رود. اســتفاده از این نوع ورق گالوانیــزه در بدنه نمایان خودرو، علاوه بر زیبایی، بر اســتحکام و مقاومت آن در برابــر ضربه و خوردگی  می افزاید. گفتنی است که  ورق های با کیفیت سطح «MC»، به ســبب  مشــخصه های کیفــی، از قیمت بالاتری نیز برخوردارند.

تامین نیاز صنایع خودروسازی به محصولات گالوانیزه باکیفیت

شــرکت ورق خــودرو  چهارمحال و بختیاری، با ســابقه درخشان در تولید ورق گالوانیزه ویژه استفاده در صنایع خودرو ســازی، همواره برای  نقش آفرینی موثر در این عرصه بوده و اولویت اصلی خود را تامین حداکثری نیاز صنایع خودروسازی به محصولات گالوانیزه باکیفیت و مطابق با استانداردهای  بین المللی قرار داده است. در واقع رویکرد این شرکت، ارائه محصولاتی با کیفیت بالا است که بتواند ساخت و تولید خودروی باکیفیت در کشور را ارتقا دهد.

نمود کامل این مسئله در تولید گریدهای ویژه شرکت ورق خودرو قابل مشاهده است. این شرکت در سال گذشته موفق شد تولید ورق های گرید ویژه مورد اســتفاده در صنایع خودرویی و دیگر صنایع را ۳۱ درصد افزایش دهد. همچنین این شرکت  برنامه های متعددی را برای توسعه سبد محصولات خود در دستور کار دارد که از جمله  مهمترین آنها  می توان به تولید ورق گالوانیزه گرید « MC»  با کیفیت سطح رویه اشاره کرد.

تولید آزمایشی این گرید فولادی در سال ۱۴۰۰ برای اولین در کشور توسط شرکت ورق خودرو آغاز شــد. از  مهمترین  ویژگی های این نــوع ورق گالوانیزه  می توان به کیفیت سطح عالی و مناسب برای سطوح نمایان با رنگ پذیری ویژه اشاره کرد.  ویژگــی ای که  می تواند کیفیت ســاخت بدنه خودروهای تولید داخــل را به طور چشمگیری افزایش دهد.

تولید ورق گالوانیزه با کیفیت سطح« MC»  در شرایطی رخ داده که کشــور با چالش جدی تحریم مواجهه است و این امر ورود تکنولوژی، فنــاوری و تجهیــزات را بــرای کلیه تولیدکننــدگان از جمله شــرکت ورق خودرو  چهارمحال و بختیاری دشوار می کند. با این حال، شرکت ورق خودرو بعد از اجرای پروژه بهینه سازی خط تولید (ریومپ ) نتایج مثبت تســت محصول گالوانیزه گرید« MC» ارســالی خود به شرکت های خودروســاز را دریافت کرده اســت که این امر نشان  می دهد شــرکت ورق خودرو توانایی تولید محصولات جدید و تامین کامل ورق مورد نیاز خودروسازان کشور را دارد.

گفتنی است که با اجرای طرح  بهینه سازی خط تولید ریومپ هم اکنون این شرکت در آستانه تولید انبوه و با کیفیت سطح ویژه قرار دارد تا از این طریق با تمام توان و ظرفیت، نیاز خودروسازان کشور را مرتفع سازد. همچنین شرکت ورق خودرو  چهارمحال و بختیاری برای نیمه دوم سال توسعه گرید های جدید استحکام بــالا از نوع بازپخت شــونده bake hardening steel را در دســتور کار خود قرار داده اســت.  در صورت تحقق این امر، حدود ۲۵ هزار تــن از ورق گالوانیزه بدنه خودرو رویه تا پایان سال برای خودروسازان کشور تولید  می شود.

از سویی دیگر توسعه محصولات استحکام بالای پیشرفته گالوانیزه در سال گذشته با تولید ورق دو فازی  DP600  از دیگر اقدامات مهم و استراتژیک این شرکت است که می تواند نقش بســزایی را در خودکفایی داخلــی و ارتقای کیفیت فولاد مورد استفاده در بدنه خودرو داشته باشد. این نوع فولادها اخیرا در صنایع خودروسازی استفاده  می شوند که در افزایش ایمنی تصادفات خودروها تاثیر زیادی دارند.

 

 چشم انداز شرکت ورق خودرو در آینده صنعت خودروی کشور

شــرکت ورق خودرو در حوزه تولید عملکرد بسیار موفقی داشته است،  چنانچه اشــاره شد، یکی از  مهمترین رویکردهای این شرکت، ارتقای سطح کیفی و کمی محصولات گالوانیزه اســت.  موفقیت های  پی درپی این شــرکت در حوزه استقرار  سیســتم های مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی، نشــان از رعایت دقیق الزامات سیستم های مدیریت کیفیت در این شرکت دارد. یکی از  مهمترین استانداردهای مورد استفاده در شــرکت ورق خودرو، سیستم مدیریت «IATF16949:2016» اســت که برنامه این شرکت را در راســتای رعایت الزامات خاص مشتریان و ارتقاء سطح کیفی محصولات پیش  می برد.

 

 

 

2

تاریخ انتشار : ۲۶ دی ماه ۱۴۰۱ ساعت ۰۷:۵۱
شناسه مطلب : 46882
ارسال
برچسب ها
ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی